Picture1

สสส.สนับสนุนแนวคิด 3 ดี (สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) กับวิถีชีวิตปกติใหม่  ในยุคโควิด-19

มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ ที่เริ่มต้นจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สู่แนวทางการเป็น พื้นที่ 3 ดี ขยายผลสู่ ครอบครัว สู่ชุมชน