Picture1

ครูมหัศจรรย์ ผู้สร้างสรรค์กระบวนการ 3 ดีสู่เด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อ ภูมิปัญญา พื้นที่กิจกรรมทางกาย เป็นแนวคิด ของการสร้าง “พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก”  โดย เน้นไปที่การสร้างสุขภาวะที่ดี 4 ด้าน (กาย จิต สังคม ปัญญา) ด้วยยุทธศาสตร์ 3 ดี  นั่นก็คือ สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี 

line_274199578011486

กระบวนการสำหรับครูปฐมวัย สำหรับการส่งเสริมเรื่องเท่าทันสื่อในเด็กปฐมวัย

สำหรับเด็กปฐมวัยนั้นการรู้เท่าทันสื่อ เป็นการเรื่องที่ต้องอาศัยประสบการณ์สำคัญที่ได้รับ เพื่อให้เกิดทักษะ และสุดท้ายเกิดความรู้ความเข้าใจ