มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์

3ดี วิถีสุข ( สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี )

209/265 ม.บุศรินทร์ ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

เกี่ยวกับเรา

การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยการให้ประสบการณ์สำคัญด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ3ดี(สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี)ทั้งจากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากครอบครัวและชุมชนมีความสำคัญต่อการก่อรูปของ พัฒนาการทั้ง4ด้านของเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง”การรู้คิด” ครู ผู้ปกครอง ทุกคนในชุมชนล้วนมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นผู้ให้ประสบการณ์สำคัญแก่เด็กๆ มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์นำเสนอภาพและข้อความที่หวังให้เป็นแรงบันดาลใจแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำแนวคิดและแนวปฏิบัติเหล่านั้นไปพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะทั้งทางกาย จิต สังคม และปัญญาโดยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์6ด้านเป็นเบื้องต้นดังนี้ 

  1. ด้านอารมณ์:สามารถควบคุมอารมณ์ได้ ไม่ใช้ความรุนแรง มีความเมตตา
  2. ด้านความสัมพันธ์ สามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น รู้จักความผูกพัน
  3. ด้านสติปัญญา:รู้จักแก้ปัญหา พึ่งตนเองได้
  4. ด้านวินัย :มีความรับผิดชอบ รู้จักผิดถูก
  5. รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น
  6. มีความฉลาดรู้ทางสุขภาพ ด้านโภชนาการ อาหารและกิจกรรมทางกาย

ซึ่งทุกฝ่ายล้วนมีความสำคัญต่อภารกิจดังกล่าว เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นสถานที่ที่เด็กๆ จะได้รับการพัฒนาสมอง การเรียนรู้ บุคลิกภาพ ทักษะชีวิต รวมทั้งการปลูกฝังการเป็นพลเมืองเด็ก ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู – พี่เลี้ยง จึงมีบทบาทสำคัญในการยกระดับการพัฒนาศักยภาพของเด็ก

ดังนั้นการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ ตลอดจนทักษะและทัศนคติของครูและพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาวะที่ดีในทุกมิติของเด็กเล็ก