flavicon

3ดี วิถีสุข

สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี

We Are Happy Work

การพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วย สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี(3ดี)
โดยครู ผู้ปกครองและผู้นำชุมชน

นำร่องพื้นที่อำเภอธาตุพนม ส่งเสริมบทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้านในการร่วมสร้างนิเวศ 3 ดี

แนวทางการขับเคลื่อนให้เกิด สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี กับเด็กและครอบครัว ในท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน เป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมส่งเสริมให้เกิดการแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กติดจอ  ตอบโจทย์ หมู่บ้านยั่งยืน โดยการพัฒนาเด็กให้ได้มีพื้นที่เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

บ้านดอนนูด จ.พัทลุง สร้างนิเวศสื่อสุขภาวะส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนูด สังกัดเทศบาลตำบลหนองพ้อ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงได้บอกเล่าประสบการณ์การใช้แนวคิด 3 ดี (สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี) มาใช้จัดสภาพแวดล้อมหรือมุมเสริมประสบการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานกับการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ

คลังข้อมูล

ให้บริการหนังสือ รูปภาพ  และสื่อส่งเสริมทักษะต่างๆ สำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้าให้เกิดความความรู้ ความบันเทิงและจินตนาการที่ดี

articles

บทความ

รวบรวบบทความที่น่าสนใจ

infograph

อินโฟกราฟฟิค

รวบรวมข้อมูลที่อ่านง่ายมากขึ้น

ebooks

หนังสือออนไลน์

รวบรวมอีบุ๊ค หนังสือนิทาน สำหรับเด็ก

vdos

วิดิโอ

รวบรวมวิดิโอคลิป ความรู้ที่น่าสนใจ

child

มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์

ให้บริการหนังสือ รูปภาพ  และสื่อส่งเสริมทักษะต่างๆ สำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้าให้เกิดความความรู้ ความบันเทิงและจินตนาการที่ดี

media

สื่อสร้างสรรค์

สื่อสร้างสรรค์ที่น่าสนใจ

plan

แผนจัดประสบการณ์

รวบรวมข้อมูลแผนจัดประสบการณ์

activity

กิจกรรมสร้างสรรค์

รวบรวมกิจกรรมสร้างสรรค์

ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลการทำงานโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ แหล่งเรียนรู้จากโครงการ ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

ภาคเหนือ

12 เครือข่าย

ภาคตะวันตก

6 เครือข่าย

ภาคใต้

8 เครือข่าย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

14 เครือข่าย

ภาคกลาง

1 เครือข่าย

ภาคตะวันออก

0 เครือข่าย