flavicon

3ดี วิถีสุข

สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี

We Are Happy Work

การพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วย สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี(3ดี)
โดยครู ผู้ปกครองและผู้นำชุมชน

ครูมหัศจรรย์ ผู้สร้างสรรค์กระบวนการ 3 ดีสู่เด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อ ภูมิปัญญา พื้นที่กิจกรรมทางกาย เป็นแนวคิด ของการสร้าง “พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก”  โดย เน้นไปที่การสร้างสุขภาวะที่ดี 4 ด้าน (กาย จิต สังคม ปัญญา) ด้วยยุทธศาสตร์ 3 ดี  นั่นก็คือ สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี 

กระบวนการสำหรับครูปฐมวัย สำหรับการส่งเสริมเรื่องเท่าทันสื่อในเด็กปฐมวัย

สำหรับเด็กปฐมวัยนั้นการรู้เท่าทันสื่อ เป็นการเรื่องที่ต้องอาศัยประสบการณ์สำคัญที่ได้รับ เพื่อให้เกิดทักษะ และสุดท้ายเกิดความรู้ความเข้าใจ  

คลังข้อมูล

ให้บริการหนังสือ รูปภาพ  และสื่อส่งเสริมทักษะต่างๆ สำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้าให้เกิดความความรู้ ความบันเทิงและจินตนาการที่ดี

articles

บทความ

รวบรวบบทความที่น่าสนใจ

infograph

อินโฟกราฟฟิค

รวบรวมข้อมูลที่อ่านง่ายมากขึ้น

ebooks

หนังสือออนไลน์

รวบรวมอีบุ๊ค หนังสือนิทาน สำหรับเด็ก

vdos

วิดิโอ

รวบรวมวิดิโอคลิป ความรู้ที่น่าสนใจ

child

มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์

ให้บริการหนังสือ รูปภาพ  และสื่อส่งเสริมทักษะต่างๆ สำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้าให้เกิดความความรู้ ความบันเทิงและจินตนาการที่ดี

media

สื่อสร้างสรรค์

สื่อสร้างสรรค์ที่น่าสนใจ

plan

แผนจัดประสบการณ์

รวบรวมข้อมูลแผนจัดประสบการณ์

activity

กิจกรรมสร้างสรรค์

รวบรวมกิจกรรมสร้างสรรค์

ข้อมูลเครือข่าย

ข้อมูลการทำงานโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ แหล่งเรียนรู้จากโครงการ ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

ภาคเหนือ

10 เครือข่าย

ภาคตะวันตก

5 เครือข่าย

ภาคใต้

8 เครือข่าย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

13 เครือข่าย

ภาคกลาง

1 เครือข่าย

ภาคตะวันออก

0 เครือข่าย