Picture16

นำร่องพื้นที่อำเภอธาตุพนม ส่งเสริมบทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้านในการร่วมสร้างนิเวศ 3 ดี

แนวทางการขับเคลื่อนให้เกิด สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี กับเด็กและครอบครัว ในท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน เป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมส่งเสริมให้เกิดการแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กติดจอ  ตอบโจทย์ หมู่บ้านยั่งยืน โดยการพัฒนาเด็กให้ได้มีพื้นที่เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

ดอยนูน

บ้านดอนนูด จ.พัทลุง สร้างนิเวศสื่อสุขภาวะส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนูด สังกัดเทศบาลตำบลหนองพ้อ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงได้บอกเล่าประสบการณ์การใช้แนวคิด 3 ดี (สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี) มาใช้จัดสภาพแวดล้อมหรือมุมเสริมประสบการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานกับการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ

กลิ้งกลอง

ครอบครัวผูกพันด้วยสื่อสร้างสรรค์ ห่างไกลหน้าจอ   

การทางด้านภาษาเป็นสิ่งสำคัญกับเด็กปฐมวัย หากเด็กช่วงวัยนี้สามารถใช้ภาษาเพื่อสื่อสารบอกถึงสิ่งที่ตนเองต้องการกับผู้อื่นได้ จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาทางสติปัญญาและการพัฒนาทางสังคม พ่อแม่หรือผู้ดูแลที่อยู่ใกล้ชิดเด็กควรให้ความสำคัญในการใช้เวลากับเด็ก ผ่านการใช้เวลาร่วมกัน เล่นกับลูก อ่านหนังสือ และทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน จะเป็นตัวช่วยกระตุ้นสมองให้เกิดการเรียนรู้

เข้าไว้ข้าว3

พัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการเรียนรู้จากแปลงผัก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ และครอบครัว  ผู้ปกครองเด็ก ในพื้นที่ ร่วมกับกลุ่ม wearehappy องค์กรสาธารณประโยชน์  ภายใต้โครงการมหัศจรรย์นิเวศ 3 ดีจัดการพื้นที่ให้เป็นแปลงผักมหัศจรรย์นิเวศ 3 ดี จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปสู่ครอบครัว 3 ดี และชุมชน เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย

บุรีรัม

นิเวศ3ดี (สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ  

แนวคิด 3 ดี เพื่อทำให้เกิดเป็นนิเวศสามดีที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเด็กพิเศษร่วมกับครอบครัว ชวนให้ผู้ปกครองและครอบครัวของเด็กพิเศษมาช่วยกันสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ ที่หน่วยบริการอำเภอคูเมือง และมีนักกายภาพมาช่วยประเมินและออกแบบอุปกรณ์ของเล่น เช่น ทางเดินเพื่อพัฒนาระบบประสาทรับสัมผัสของร่างกาย และมีการจัดกิจกรรมพาฝึกเดิน ชิงช้าสำหรับเด็กตัวโตและเด็กตัวเล็ก กองทราย อุปกรณ์ห้อยโหนและปีนป่าย ฯลฯ

ขั้นไดใหญ่

ชาวขั้นไดใหญ่ จ.ยโสธร ร่วมใจปรับพื้นที่ดี เพิ่มกิจกรรมทางกาย ลดเวลาหน้าจอ  

การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่เล่นได้ให้กับเด็ก ทำให้เด็กปฐมวัยได้ออกห่างจากมือถือ แล้วกลับออกมามีกิจกรรมทางกาย ได้ออกมาเล่นกับเพื่อน ได้เล่นอย่างปลอดภัยและอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ การออกแบบพื้นที่เล่นสามารถทำให้สอดคล้องกับพัฒนาการสมองของเด็กแต่ละช่วงวัยได้ พื้นที่เล่นได้ (Floor play)

โนนกุก

บ้านโนนกุง ใช้วัฒนธรรมชุมชนส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  

การจัดประสบการณ์สร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยผ่านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็กปฐมวัย โดยรับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่อยู่แวดล้อมรอบตัวเด็ก ตั้งแต่ ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้นำชุมชน ครูภูมิปัญญา และผู้ปกครอง ที่เห็นความสำคัญและเข้าใจในแนวคิด 3 ดี

นรา

พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ สร้างทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยชายแดนใต้

นางสาวสายใจ คงทน  หัวหน้าโครงการ ฯ ชวนคุยและเติมความรู้ บทบาทของการเป็นครูปฐมวัยต่อการพัฒนาเด็ก ในยุคที่มีความไม่แน่นอน มีความผันผวนและเปราะบาง ( BANI World)จึงต้องส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้
อย่างบูรณาการส่งเสริมให้เด็กมีความเข้ามแข็งจากภายใน ซึ่งเป็นทักษะ ที่ต้องฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บูรณาร่วมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กับเด็กในชั้นเรียน

พะเยา

สสส.ร่วมกับเครือข่ายครูมหัศจรรย์พะเยา สื่อสาร แนวคิด“มหัศจรรย์นิเวศ3 ดีเพื่อเด็กปฐมวัย ”

การจัดระบบนิเวศที่เอื้อต่อการ พัฒนาเด็กด้วยการนำแนวคิด ๓ ดี (สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) ไปประยุกต์ใช้ในชุมชน เกิดเป็นพื้นที่ดี เป็นชุมชนที่ใช้สื่อดี  พื้นที่ดี และภูมิดีอย่างเหมาะสมมีผลให้ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นชุมชนที่เอื้อต่อการดูแลเด็กอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์

Screenshot 2023-12-20 100911

บ้านกระเพอโร จ.สุรินทร์ สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสุขภาวะที่ดี

นางมาฆะศิริ ยานศิริ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นแกนนำที่ขับเคลื่อนแนวคิด 3 ดี จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจอกสู่ชุมชนกระเพอโร ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เกิดความร่วมมือร่วมใจของคนทุกวัยในชุมชนทั้ง ผู้นำชุมชน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่น โรงเรียน วัดเยาวชน เด็กและผู้ปกครอง ที่ช่วยกันออกแบบและสร้างพื้นที่เล่นให้เด็กได้เลยอย่างอิสระ