1111

ชวนคุย : นวัฒกรรมสื่อสร้างเสริม วิถีชีวิตชุมชนทากาศ จ.ลำพูน

ศพด.ทต.ทากาศ สังกัด ทต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน ดำเนินงานโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ 3 ดี เพื่อการพัฒนาเด็ก โดยการสนับสนุนของสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา (สำนัก 11) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ถือเป็นปีที่ 3 ของ ศพด.ทต.ทากาศ ในการนำยุทธศาสตร์ 3 ดี (สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) ไปปรับใช้พัฒนาเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน จนก่อเกิดเป็นความสำเร็จของพื้นที่ อาทิ เกิดคณะทำงานเพื่อการพัฒนาเด็ก เกิดครอบครัว 3 ดี เด็กลดการเล่นมือถือ และไฮไลท์สำคัญ คือ เกิดการขยายเครือข่าย 3 ดี ระดับอำเภอ จะเป็นแบบไหน อย่างไร ติดตามจากคลิปได้เลย

Tags: No tags

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ