ข้อมูลเครือข่ายเชียงใหม่

โรงเรียนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่

95 ม.5 บ้านแม่จ้องเหนือ ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 5220 โทร 0931396059

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ให้ความสำคัญกับเด็กปฐมวัย เห็นความสำคัญของการนำเด็กปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้สูงวัย เด็กได้เรียนรู้ จากผู้รู้และครูภูมิปัญญาท้องถิ่น จากผู้สูงวัยสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ท่านมีให้กับเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 3-5 ปี และในระดับประถมศึกษา 1-6 ได้ และในเด็กเล็ก 2-3 ปี ผู้สูงวัยอาจจะช่วยในการถ่ายทอดความรู้ให้กับครูเพื่อนำไปศึกษาต่อยอดความรู้ให้เด็ก และ มีผลสำเร็จในการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการเล่นอิสระให้กับเด็กปฐมวัยและการสร้างของเล่นจากเศษวัสดุที่เหลือใช้ โดยมีการอบรมให้ความรู้ ให้ผู้ปกครอง และเครือข่ายครูในอำเภอดอยสะเก็ด ผู้ปกครอง ได้นำความรู้ที่ได้รับกลับไปทำมุมการเล่นให้กับเด็กที่บ้านได้ด้วยตนเองครูในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ด้วยตนเอง ภายใต้แนวคิด มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ (สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี)

ประเด็นของพื้นที่เรียนรู้ | ประเด็นหลัก

การส่งเสริมให้ครอบครัว เพิ่มเวลาเรียนรู้กับเด็กภายใต้แนวคิดนิเวศสื่อสุขภาวะ สือ่ดี พื้นที่ดี ภูมิดี

359085452_1481198832703507_6451846843081135050_n