ข้อมูลเครือข่ายอุบลราชธานี

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดน้ำคำ

ศพด.วัดน้ำคำ หมู่ที่ 4 ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดน้ำคำ นำแนวคิด 3ดี(สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) พัฒนาเด็กปฐมวัย โดยพัฒนาศูนย์ฯ และขยายแนวคิดลงสู่ครอบครัว และชุมชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนในชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย และกระบวนการจัดพื้นที่3ดีในชุมชน เพื่อให้เด็กได้มีพื้นที่ปลอดภัย มีพื้นที่ทำกิจกรรม

ประเด็นของพื้นที่เรียนรู้ | ประเด็นหลัก

การบูรณาการแนวคิด 3 ดี จากศูนย์ฯ สู่ครอบครัวและชุมชน

1ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดน้ำคำ