ข้อมูลเครือข่ายยโสธร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเดิด

เทศบาลตำบลเดิด 233 ม.1 ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000 โทร 098 6141021

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเดิด อ.เมือง จ.ยโสธร  ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย  อายุ 2 – 5 ขวบ  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  บูรณาการแนวคิด “มหัศจรรย์นิเวศสื่อสุขภาวะเพื่อเด็กปฐมวัย” มาสู่ การจัดทำโครงการ “มหัศจรรย์นิเวศสื่อสุขภาวะเพื่อเด็กปฐมวัย”  เพื่อ

  1. ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
  2. เด็กในชุมชนได้มีพื้นที่ เล่น ที่มีคุณภาพ เรียนรู้จากการเล่น
  3. ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมส่งเสริมกิจกรรมและดูแลบุตรหลานให้เล่นได้ปลอดภัย
  4. ชุมชนเกิดความสุข ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  5. เด็กไม่ติดเกมส์ในมือถือ
  6. เด็กได้เล่นร่วมกันในพื้นที่ ที่จัดสรรไว้ให้เล่น

โดยมีการบูรณาการ สร้างการมีส่วนร่วม ครูปฐมวัย ผู้ปกครอง คณะทำงาน เช่น อสม.กำนันผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชุมชน) และหน่วยงานต่างๆ ในระดับท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกัน เป็นการส่งเสริมบทบาทของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดูแลเด็กต้องเข้ามาร่วมสร้างสรรค์ อย่างมีส่วนร่วมในการจัดกระทำให้เกิด ศูนย์ 3 ดี ครอบครัว 3 ดี และชุมชนสามดีร่วมกัน ให้ทุกที่เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก ที่เข้าถึงได้ง่าย ปลอดภัย ด้วยว่าการเรียนรู้ของเด็กไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในห้องเรียน

ประเด็นของพื้นที่เรียนรู้ | ประเด็นหลัก

การส่งเสริมพัฒนาเด็ก ครอบครัวและชุมชนด้วยสื่อสร้างสรรค์

ศพด.เทศบาลตำบลเดิด