ข้อมูลเครือข่ายพะเยา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส

210 ม.3 ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทร 054-889909

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ด้าน โดยด้านร่างกายให้เด็กได้รับสารอาหาร ที่ครบถ้วน จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เล่นกลางแจ้ง ส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้านอารมณ์ส่งเสริมให้มีความสุข อารมณ์ดีผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี ด้านสังคมให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นได้ รู้จักแบ่งปัน รอคอยผ่านกิจกรรมต่างๆ และด้านสติปัญญาผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และเกมการศึกษา
ได้จัดทำโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมัวย โดยพัฒนาให้เกิดนิเวศการเรียนรู้ โดยสร้างการมีส่วนร่วม ระหว่างครูปฐมวัย ผู้ปกครอง คณะทำงาน เช่น อสม.กำนันผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชุมชน) และหน่วยงานต่างๆ ในระดับท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกัน เป็นการส่งเสริมบทบาทของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดูแลเด็กต้องเข้ามาร่วมสร้างสรรค์ อย่างมีส่วนร่วมในการจัดกระทำให้เกิด ศูนย์ 3 ดี ครอบครัว 3 ดี และชุมชนสามดีร่วมกัน ให้ทุกที่เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก ที่เข้าถึงได้ง่าย ปลอดภัย

ประเด็นของพื้นที่เรียนรู้ | ประเด็นหลัก

การส่งเสริมพัฒนาเด็กด้วยแนวคิดสื่อสร้างสรรค์ และขยายผลสู่ครอบครัว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตแม่ใส