ข้อมูลเครือข่ายลำปาง

ศพด.อบต.แจ้ห่ม

ศพด.อบต.แจ้ห่ม หมู่ที่ 5 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120

ศพด.อบต.แจ้ห่ม นำแนวคิด 3ดี(สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) พัฒนาเด็กปฐมวัย โดยพัฒนาศูนย์ฯ และขยายแนวคิดลงสู่ครอบครัว และชุมชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนในชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย และกระบวนการจัดพื้นที่3ดีในชุมชน เพื่อให้เด็กได้มีพื้นที่ปลอดภัย มีพื้นที่ทำกิจกรรม

ประเด็นของพื้นที่เรียนรู้ | ประเด็นหลัก

การบูรณาการแนวคิด 3 ดี จากศูนย์ฯ สู่ครอบครัวและชุมชน

3ศพด.อบต.แจ้ห่มn