ข้อมูลเครือข่ายแพร่

ศพด.อบต.บ้านเหล่า

364 หมู่ที่ 5 ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130

ศพด.อบต.บ้านเหล่า มองเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับผู้ปกครอง จึงจัดกิจกรรมครอบครัว 3 ดี โดยเป็นครอบครัวที่นำแนวคิด 3 ดี ไปประยุกค์ใช้ในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น การกำหนดกติกาเพื่อพัฒนาเด็ก การจัดพื้นที่3ดี การจัดกิจกรรมร่วมกัน

ประเด็นของพื้นที่เรียนรู้ | ประเด็นหลัก

การบูรณาการแนวคิด 3 ดี จากศูนย์ฯ สู่ครอบครัว

1ศพด.อบต.บ้านเหล่า