ข้อมูลเครือข่ายยโสธร

ศพด.อบต.ขั้นไดใหญ่

ศพด.อบต.ขั้นไดใหญ่ หมู่ที่ 5 ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

ศพด.อบต.ขั้นไดใหญ่ มองเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับผู้ปกครอง จึงจัดกิจกรรมครอบครัว 3 ดี โดยเป็นครอบครัวที่นำแนวคิด 3 ดี ไปประยุกค์ใช้ในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น การกำหนดกติกาเพื่อพัฒนาเด็ก การจัดพื้นที่3ดี การจัดกิจกรรมร่วมกัน

ประเด็นของพื้นที่เรียนรู้ | ประเด็นหลัก

การบูรณาการแนวคิด 3 ดี จากศูนย์ฯ สู่ครอบครัว

1อบต.ขั้นไดใหญ่