ข้อมูลเครือข่ายเพชรบุรี

ศพด.วัดโพธิ์ลอย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์ลอย ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี  76150

ศพด.วัดโพธิ์ลอย มองเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับผู้ปกครอง จึงจัดกิจกรรมครอบครัว 3 ดี โดยเป็นครอบครัวที่นำแนวคิด 3 ดี ไปประยุกค์ใช้ในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น การกำหนดกติกาเพื่อพัฒนาเด็ก การจัดพื้นที่ 3 ดี การจัดกิจกรรมร่วมกัน

ประเด็นของพื้นที่เรียนรู้ | ประเด็นหลัก

การบูรณาการแนวคิด 3 ดี จากศูนย์ฯ สู่ครอบครัว

2ศพด.วัดโพธิ์ลอย เพชรบุรี_