ข้อมูลเครือข่ายขอนแก่น

ศพด.วัดสระจันทร์

ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110

ศพด.วัดสระจันทร์ มองเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับผู้ปกครอง จึงจัดกิจกรรมครอบครัว 3 ดี โดยเป็นครอบครัวที่นำแนวคิด 3 ดี ไปประยุกค์ใช้ในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น การกำหนดกติกาเพื่อพัฒนาเด็ก การจัดพื้นที่3ดี การจัดกิจกรรมร่วมกัน

ประเด็นของพื้นที่เรียนรู้ | ประเด็นหลัก

การพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วยแนวคิด 3 ดี โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว

2ศพด.วัดสระจันทร์