ข้อมูลเครือข่ายนราธิวาส

ศพด.ประจำมัสยิดมูไฮร์บาตูอิสลามีหย๊ะ

ศพด.ประจำมัสยิดมูไฮร์บาตูอิสลามีหย๊ หมู่ที่ 5 ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210

ศพด.ประจำมัสยิดมูไฮร์บาตูอิสลามีหย๊ะ มองเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับผู้ปกครอง จึงจัดกิจกรรมครอบครัว 3 ดี โดยเป็นครอบครัวที่นำแนวคิด 3 ดี ไปประยุกค์ใช้ในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น การกำหนดกติกาเพื่อพัฒนาเด็ก การจัดพื้นที่3ดี การจัดกิจกรรมร่วมกัน

ประเด็นของพื้นที่เรียนรู้ | ประเด็นหลัก

การบูรณาการแนวคิด 3 ดี จากศูนย์ฯ สู่ครอบครัว

2ศพด.ประจำมัสยิดมูไฮร์บาตูอิสลามีหย๊ะ