ข้อมูลเครือข่ายร้อยเอ็ด

ศพด.บ้านไม้ล่าว

125 หมู่ที่ 17 ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180

ศพด.บ้านไม้ล่าว มองเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับผู้ปกครอง จึงจัดกิจกรรมครอบครัว 3 ดี โดยเป็นครอบครัวที่นำแนวคิด 3 ดี ไปประยุกค์ใช้ในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น การกำหนดกติกาเพื่อพัฒนาเด็ก การจัดพื้นที่3ดี การจัดกิจกรรมร่วมกัน

ประเด็นของพื้นที่เรียนรู้ | ประเด็นหลัก

การบูรณาการแนวคิด 3 ดี จากศูนย์ฯ สู่ครอบครัว

2ศพด.บ้านไม้ลาว