ข้อมูลเครือข่ายเพชรบุรี

ศพด.บ้านโป่งสลอด

ศพด.บ้านโป่งสลอด หมู่ที่ 6 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150

ศพด.บ้านโป่งสลอด มองเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับผู้ปกครอง จึงจัดกิจกรรมครอบครัว 3 ดี โดยเป็นครอบครัวที่นำแนวคิด 3 ดี ไปประยุกค์ใช้ในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น การกำหนดกติกาเพื่อพัฒนาเด็ก การจัดพื้นที่ 3 ดี การจัดกิจกรรมร่วมกัน

ประเด็นของพื้นที่เรียนรู้ | ประเด็นหลัก

การบูรณาการแนวคิด 3 ดี จากศูนย์ฯ สู่ครอบครัว

3ศพด.บ้านโป่งสลอด