ข้อมูลเครือข่ายอำนาจเจริญ

ศพด.บ้านโนนโพธิ์

ศพด.บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 15 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210

ศพด.บ้านโนนโพธิ์ มองเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับผู้ปกครอง จึงจัดกิจกรรมครอบครัว 3 ดี โดยเป็นครอบครัวที่นำแนวคิด 3 ดี ไปประยุกค์ใช้ในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น การกำหนดกติกาเพื่อพัฒนาเด็ก การจัดพื้นที่3ดี การจัดกิจกรรมร่วมกัน

ประเด็นของพื้นที่เรียนรู้ | ประเด็นหลัก

การบูรณาการแนวคิด 3 ดี จากศูนย์ฯ สู่ครอบครัว

ศพด.บ้านโนนโพธิ์