ข้อมูลเครือข่ายมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์

ศพด.บ้านโนนโพธิ์

ศพด.บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 15 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210

ศพด.บ้านโนนโพธิ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำโครงการ  มหัศจรรย์นิเวศสื่อสุขภาวะเพื่อเด็กปฐมวัย โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกัน เป็นการส่งเสริมบทบาทของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดูแลเด็กต้องเข้ามาร่วมสร้างสรรค์ อย่างมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้เกิด ศูนย์ 3 ดี โรงเรียน 3 ดี ครอบครัว 3 ดี และชุมชนสามดีร่วมกัน ให้ทุกที่เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก ที่เข้าถึงได้ง่ายใน 5 นาที ปลอดภัย การเรียนรู้ของเด็กไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในห้องเรียน เท่านั้น นอกห้องเรียนมีแหล่งเรียนรู้มากมาย เด็กๆ เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม จากบุคคลใกล้ตัว จากธรรมชาติ  โดยมีกิจกรรม หลัก ได้แก่
1. ส่งเสริมพัฒนาการทางกาย กล้ามเนื้อมือสัมพันธ์กับตาโดยการทำงานศิลปะจากวัสดุในท้องถิ่น

2. ส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ – จิตใจ ผ่านงานศิลปะ 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ทางสังคมผ่านกิจกรรมการปลูกผัก/สมุนไพร การดูแลรดน้ำผัก/ดอกไม้ ของเด็กๆ

ประเด็นของพื้นที่เรียนรู้ | ประเด็นหลัก

การบูรณาการแนวคิด 3 ดี จากศูนย์ฯ สู่ครอบครัว

ศพด.บ้านโนนโพธิ์