ข้อมูลเครือข่ายสมุทรสงคราม

ศพด.บ้านเขตเมือง

ศพด.บ้านเขตเมือง หมู่ที่ 10 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สุมทรสงคราม 75000

ศพด.บ้านเขตเมือง มองเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับผู้ปกครอง จึงจัดกิจกรรมครอบครัว 3 ดี โดยเป็นครอบครัวที่นำแนวคิด 3 ดี ไปประยุกค์ใช้ในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น การกำหนดกติกาเพื่อพัฒนาเด็ก การจัดพื้นที่ 3 ดี การจัดกิจกรรมร่วมกัน และนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ 3 ดี แบบกึ่งสาธารณะ คือ การจัดพื้นที่ 3 ดี ในบ้าน และเปิดให้เด็กที่อยู่ใกล้เคียง สามารถเข้ามาใช้พื้นที่ดังกล่าวได้

ประเด็นของพื้นที่เรียนรู้ | ประเด็นหลัก

การบูรณาการแนวคิด 3 ดี จากศูนย์ฯ สู่ครอบครัว และการจัดพื้นที่3ดี ในครอบครัว

2ศพด.บ้านเขตเมือง