ข้อมูลเครือข่ายเพชรบุรี

ศพด.บ้านหนองหงษ์

622 หมู่ที่ 1 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170

ศพด.บ้านหนองหงษ์ มองเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับผู้ปกครอง จึงจัดกิจกรรมครอบครัว 3 ดี โดยเป็นครอบครัวที่นำแนวคิด 3 ดี ไปประยุกค์ใช้ในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น การกำหนดกติกาเพื่อพัฒนาเด็ก การจัดพื้นที่3ดี การจัดกิจกรรมร่วมกัน

ประเด็นของพื้นที่เรียนรู้ | ประเด็นหลัก

การบูรณาการแนวคิด 3 ดี จากศูนย์ฯ สู่ครอบครัว

2ศพด.บ้านหนองหงษ์