ข้อมูลเครือข่ายนครราชสีมา

ศพด.บ้านหนองจิก

ศพด.บ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 ถ.พิมาย- ชุมพวง ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110

ศพด.บ้านหนองจิก นำแนวคิด 3ดี(สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) พัฒนาเด็กปฐมวัย โดยพัฒนาศูนย์ฯ และขยายแนวคิดลงสู่ครอบครัว และชุมชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนในชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย และกระบวนการจัดพื้นที่3ดีในชุมชน เพื่อให้เด็กได้มีพื้นที่ปลอดภัย มีพื้นที่ทำกิจกรรม

ประเด็นของพื้นที่เรียนรู้ | ประเด็นหลัก

การบูรณาการแนวคิด 3 ดี จากศูนย์ฯ สู่ครอบครัวและชุมชน

2ศพด.บ้านหนองจิก