ข้อมูลเครือข่ายสุรินทร์

ศพด.บ้านหนองจอก

ศพด.บ้านหนองจอก หมู่ที่ 11 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

ศพด.บ้านหนองจอก มองเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับผู้ปกครอง จึงจัดกิจกรรมครอบครัว 3 ดี โดยเป็นครอบครัวที่นำแนวคิด 3 ดี ไปประยุกค์ใช้ในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น การกำหนดกติกาเพื่อพัฒนาเด็ก การจัดพื้นที่3ดี การจัดกิจกรรมร่วมกัน

ประเด็นของพื้นที่เรียนรู้ | ประเด็นหลัก

การบูรณาการแนวคิด 3 ดี จากศูนย์ฯ สู่ครอบครัว

1กิจกรรมครอบครัว3ดีสุรินทร์