ข้อมูลเครือข่ายนครพนม

ศพด.บ้านหนองกุดแคน

ศพด.บ้านหนองกุดแคน หมู่ที่ 15 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110

ศพด.บ้านหนองกุดแคน นำแนวคิด 3ดี(สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) พัฒนาเด็กปฐมวัย โดยพัฒนาศูนย์ฯ และขยายแนวคิดลงสู่ครอบครัว และชุมชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนในชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย และกระบวนการจัดพื้นที่3ดีในชุมชน ให้เด็กได้มีพื้นที่ปลอดภัย มีพื้นที่ทำกิจกรรม มีการจัดกิจกรรมในพื้นที่ทุกเดือน โดยจัดพื้นที่ในตำบลพระกลางทุ่งจำนวน 20 พื้นที่ เพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคน สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ โดยมีครูปฐมวัยเป็นแกนหลักในการพัฒนา

ประเด็นของพื้นที่เรียนรู้ | ประเด็นหลัก

การบูรณาการแนวคิด 3 ดี จากศูนย์ฯ สู่ครอบครัวและชุมชน และการจัดพื้นที่3ดี ในชุมชน

2ศพด.บ้านหนองกุดแคนn