ข้อมูลเครือข่ายประจวบคีรีขันธ์

ศพด.บ้านป่าหมาก

อบต.ศาลาลัย 499 หมูที่ 4 ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

ศพด.บ้านป่าหมาก เป็นพื้นที่ห่างไกล ติดชายแดน ไทย-พม่า ซึ่งคนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ทำให้การดูแลเด็ก เป็นไปตามวิถีของคนพื้นถิ่น แต่ ศพด.บ้านป่าหมาก ต้องการยกระดับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ร่วมมือกับผู้ปกครอง จัดกิจกรรมครอบครัว 3 ดี โดยเป็นครอบครัวที่นำแนวคิด 3 ดี ไปประยุกค์ใช้ในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น การกำหนดกติกาเพื่อพัฒนาเด็ก การจัดพื้นที่ 3 ดี การจัดกิจกรรมร่วมกัน

ประเด็นของพื้นที่เรียนรู้ | ประเด็นหลัก

การบูรณาการแนวคิด 3 ดี เพื่อพัฒนาเด็กกลุ่มชาติพันธุ์

4ศพด.บ้านป่าหมาก_