ข้อมูลเครือข่ายสกลนคร

ศพด.บ้านบึงโน

ศพด.บ้านบึงโน หมู่ที่ 7 ต.โคกสี​ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

ศพด.บ้านบึงโน มองเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับผู้ปกครอง จึงจัดกิจกรรมครอบครัว 3 ดี โดยเป็นครอบครัวที่นำแนวคิด 3 ดี ไปประยุกค์ใช้ในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น การกำหนดกติกาเพื่อพัฒนาเด็ก การจัดพื้นที่3ดี การจัดกิจกรรมร่วมกัน

ประเด็นของพื้นที่เรียนรู้ | ประเด็นหลัก

การพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วยแนวคิด 3 ดี โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว

ศพด.บ้านบึงโนn