ข้อมูลเครือข่ายประจวบคีรีขันธ์

ศพด.บ้านดอนยายหนู

ศพด.บ้านดอนยายหนู 248 หมู่ที่ 1 ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150

ศพด.บ้านดอนยายหนู มองเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับผู้ปกครอง จึงจัดกิจกรรมครอบครัว 3 ดี โดยเป็นครอบครัวที่นำแนวคิด 3 ดี ไปประยุกค์ใช้ในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น การกำหนดกติกาเพื่อพัฒนาเด็ก การจัดพื้นที่3ดี การจัดกิจกรรมร่วมกัน

ประเด็นของพื้นที่เรียนรู้ | ประเด็นหลัก

การบูรณาการแนวคิด 3 ดี จากศูนย์ฯ สู่ครอบครัว

1ศพด.บ้านดอนยายหนู_