ข้อมูลเครือข่ายเชียงใหม่

ศพด.ทต.สันปูเลย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันปูเลย หมู่ที่ 5 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

ศพด.ทต.สันปูเลย มองเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับผู้ปกครอง จึงจัดกิจกรรมครอบครัว 3 ดี โดยเป็นครอบครัวที่นำแนวคิด 3 ดี ไปประยุกค์ใช้ในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น การกำหนดกติกาเพื่อพัฒนาเด็ก การจัดพื้นที่3ดี การจัดกิจกรรมร่วมกัน

ประเด็นของพื้นที่เรียนรู้ | ประเด็นหลัก

การบูรณาการแนวคิด 3 ดี จากศูนย์ฯ สู่ครอบครัวและชุมชน และการจัดพื้นที่3ดี ในชุมชน

3ศพด.สันปูเลย