ข้อมูลเครือข่ายลำพูน

ศพด.ทต.ทากาศ

ศพด.เทศบาลตำบลทากาศ หมู่ที่ 6 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170

ทต.ทากาศ เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย จึงนำแนวคิด 3ดี(สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) พัฒนาเด็กปฐมวัย โดยพัฒนาศูนย์ฯ และขยายแนวคิดลงสู่ครอบครัว และชุมชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนในชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย พร้อมการบรรจุงาน เข้ากับแผนขององค์กร

ประเด็นของพื้นที่เรียนรู้ | ประเด็นหลัก

การพัฒนาปฐมวัย โดยมี อปท. เป็นแกนหลักประเด็นหลัก

ถศพด.ทต.ทากาศ_n