ข้อมูลเครือข่ายเชียงราย

ชุมชนบ้านห้วยก้างนาล้อม

หมู่ที่ 11 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290

ครูปางเงิน แสงคำ นำกลุ่มเยาวชนในชุมชนบ้านห้วยก้างนาล้อม จัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เพื่อให้เยาวชน ส่งต่อสิ่งที่ตนได้เรียนรู้ ไปพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การจัดพื้นที่ การสำรวจชุมชน การสำรวจอาหารพื้นถิ่น

ประเด็นของพื้นที่เรียนรู้ | ประเด็นหลัก

การบูรณาการแนวคิด 3 ดี โดยแกนนำเยาวชน

2ชุมชนบ้านห้วยก้างนาล้อม