ข้อมูลเครือข่ายประจวบคีรีขันธ์

ชุมชนบ้านคุ้งโตนด

ม.1 บ้านเขาแดง ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทร 082-2915375

หมู่บ้านคุ้งโตนด  อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น ชุมชน เล็กๆ ตั้งอยู่ชายทะเล ต.เขาแดง เป็นพื้นที่ชายทะเลติดภูเขา ช้าวบ้านประกอบอาชีพประมง  ทางชุมชนเห็นว่า การพัฒนาเด็ก เป็นเรื่องจำเป้นสำคัญ จึงบูรณาการแนวคิด มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ 3 ดี  (สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาสู่ การจัดทำโครงการ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกันเป็นการส่งเสริมบทบาทของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดูแลเด็กต้องเข้ามาร่วมสร้างสรรค์ อย่างมีส่วนร่วมในการจัดกระทำให้เกิดหมู่บ้าน 3 ดี ครอบครัว 3 ดี และชุมชนสามดีร่วมกัน ให้ทุกที่เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก ที่เข้าถึงได้ง่าย ปลอดภัย ให้เด็กๆ เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม จากบุคคลใกล้ตัว จากธรรมชาติ

ประเด็นของพื้นที่เรียนรู้ | ประเด็นหลัก

ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กผ่านสื่อ กิจกรรม และพื้นที่สร้างสรรค์

คุ้งตโหนด02